Gemeente gaat over koop- of rustzondag

Gemeente gaat over koop- of rustzondag

Gemeenten beslissen binnenkort zelf of winkels op zondag al dan niet open mogen zijn. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Winkeltijdenwet. De datum van inwerkingtreding wordt waarschijnlijk 1 juli 2013.

Minister Kamp deed een aantal toezeggingen aan de Eerste Kamer. Zo komt er binnen drie jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een evaluatie waarin ook de economische en sociale gevolgen voor kleine winkeliers en werknemers worden meegenomen. Ook zal Kamp er bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op aandringen een goede belangenafweging op te nemen in de leidraad die de VNG voor haar leden gaat opstellen. Ten slotte zal de minister de belangen van kleinere ondernemers en bijvoorbeeld hun recht op godsdienstvrijheid aan de orde stellen in regulier overleg met de werkgeversorganisaties.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd